Projekt financovaný z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

 

V souladu s § 14, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o záměně některých zákonů, na základě Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu rozhodla hodnotící komise a následně porada vedení MZ ČR o poskytnutí dotace na projekt financovaný z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, reg. č. CH.10/2/061 s názvem:

"Program komplexní zdravotnické péče

 a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné"

 

Zprostředkujícím subjektem a zprostředkovatelem Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR je Odbor evropských fondů.

Výdaje sub-projektu jsou oprávněné od 10. 10. 2014.

Dosažení účelu dotace nejpozději do 30. 9. 2016.

 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou poskytuje  sociální služby již 21 let.

Farní charita Rychnov nad Kněžnou je zřizovatelem Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, jedná se o zařízení sociální péče se 2 pobytovými službami.

a) týdenní stacionář
b) odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou poskytovány od 6.9.2010. Jsou poskytovány nepřetržitě, tedy i o sobotách a nedělích.

Nezbytnou součástí poskytování služeb ve stacionáři je také zdravotní péče, zabezpečovaná nepřetržitě prostřednictvím vlastního personálu - zdravotními sestrami.

Mezi uživateli výše uvedených služeb jsou lidé s prodělanými centrálními mozkovými příhodami, lidé po mozkové obrně, lidé s Alzheimerovou chorobou, Huntingtonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,  aj.

Klienti se jmenovanými chorobami jsou plně závislí na kvalitní a odborné péči lékařské, ošetřovatelské, odborné péči rehabilitační, a ostatních podpůrných aktivitách, přispívajících ke zkvalitnění života klienta, prodloužení stabilizovaného stavu klienta v jeho nevyléčitelné chorobě. Cílem péče je zkvalitnění odbornosti ošetřujícího personálu, to znamená zabezpečování kvalitních odborných seminářů a průběžné doškolování, týkající se uvedených onemocnění, různých rehabilitačních kurzů, získávání odborných znalostí v oblasti řešení obtíží při terapii těchto klientů.

Do těchto ošetřovatelských intervencí nezbytně spadají i změny v oblasti psychické, ztráta a deficity behaviorálních a kognitivních projevů.

Kvalitním  odborným přístupem k našim klientům -  dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným  osobám,  osobám v terminálním stadiu nemoci, se dosahují v mnoha případech velmi dobré výsledky ve zkvalitnění života klienta.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Máme snahu tuto odbornou péči poskytovat ve všech oblastech podpory: tělesné, psychické a různé  aktivizační programy.

K dosažení optimálního stavu v péči o klienty je velice důležitá znalost a zkušenost dané problematiky s dostatečným vybavením a zázemím. Vybavení přístroji pro rehabilitaci, koordinaci pohybů, stability, dechových cvičení, pomůcky pro udržení  a zlepšení hrubé a jemné motoriky.

Naší snahou do budoucna je ponechání klienta v domácím prostředí co nejdelší dobu jeho nemoci s možností zázemí v našem pobytovém zařízení. Pokud projevy nemoci v dalších fázích neumožní klientovi setrvat v domácím prostředí s pomocí rodiny, chceme, aby v našem zařízení našel veškerou ucelenou komplexní péči. Tento záměr je pro nás velmi podstatný, neboť v současné době již takové klienty máme.

Jsme přesvědčeni, že takto nastavená komplexní péče o klienta, nastaví jiný pohled na problematiku daného onemocnění a současně  nastaví reálnou možnost, prožít klientovi  kvalitní život v jeho nelehké a mnohdy bolestné situaci.

Z odborných  seminářů víme, že takováto ucelená péče je velice přínosná a stále sbíráme nové podněty a zkušenosti z této oblasti.  Své bohaté zkušenosti a nové poznatky budou konzultovány s partnerskou organizací v zahraničí.

Veškeré výše popsané aktivity velice přispějí k vytvoření kvalitního metodického manuálu komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné  osoby,  osoby v terminálním stadiu nemoci, včetně geriatrické péče, se specifiky zařízení Farní charity.

             

          

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229