Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Stacionář sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

  • účet poskytovatele č. 1243639399/0800, vedený u České spořitelny a.s.

Předmětem činnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci a tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby:

Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Přesné znění předmětu činnosti je specifikováno ve stanovách organizace.

Všechny činnosti organizace jsou vykonávány na základě milosrdné lásky (latinsky - caritas) k bližním.

Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot. Měřítkem hodnocení charitních služeb je naplňování zásad a hodnot obsažených v Kodexu charity Česká republika.

 

Zásady:

  • důstojnost lidské osoby
  • společné dobro
  • solidarita (snaha vcítit se do situace potřebných a vidět svět z jejich perspektivy)
  • subsidiarita (podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů)
  • kvalita

Hodnoty:

  • pravda
  • svoboda
  • spravedlnost
  • láska
Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby. Po rozkliknutí se dozvíte, jaké konkrétní osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb jsou zpracovávány a pro jaké účely:
Zpracovávané osobní údaje

 

 ⇐⇐⇐

Stacionář svatého Františka najdete na ulici Palackého

mezi Starým náměstím a budovou Policie.

        

 
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229