Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a uskutečňovat jí lze díky koordinátorům, koledníkům a dárcům.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Tradiční způsob koledování:

Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity. Pokud vám koledníci, kteří žádají dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.
Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nelze ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2021:

Koleda probíhala netradičně. Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnění tradičního koledování. Dárci vkládali peněžní dary do zapečetěných pokladniček na různých veřejnosti přístupných místech. 

V Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí bylo do statických kasiček  vybráno 304 528 Kč. 

Výnos on-line kasičky činil ke konci dubna: 105 933 Kč. 

Celková částka 410 461 Kč je téměř přesně 40% sbírky minulé.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnut Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2020:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se  156 pokladničkami ve 36 obcích

a dárci jim vložili do kasiček 1 025 188 Kč,- Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 byl použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále potovala pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi a Sdružení Neratov. Desetina výnosu sbírky byla poskytnuta na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2019:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se  143 pokladničkami ve 33 obcích

a dárci jim vložili do kasiček 869 708,- Kč.

Záměrem sbírky v roce 2019 bylo obnovení vybavení Stacionáře sv. Františka, podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením, pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením v Neratově, přispění do fondu pro mimořádné situace a finanční dar pro humanitární projekty v Indii.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2018:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se 132 pokladničkami ve 31 obcích

a dárci jim vložili do kasiček 806 492,- Kč.

Díky výtěžku sbírky byl pořízen automobil Škoda Rapid pro svoz uživatelů FCH RK, dále byly podpořeny školní a mimoškolní aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením a zafinancovalo se nové vybavení chráněného pracoviště v Neratově. Také bylo přispěno do fondu pro mimořádné situace jako například živelné katastrofy a byly darovány finance na realizování humanitárního projektu v Indii.

Všem dárcům děkujeme.