Zpracovávané osobní údaje

Od 25. května 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Tato pravidla jsou od 25. května 2018 jednotně platná ve všech státech EU. Zároveň s Obecným nařízením GDPR (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zůstává v platnosti právní úprava ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů.

Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby.

Jaké osobní údaje zájemců o poskytnutí sociální služby jsou ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou zpracovávány? 

Osobní údaje  zájemce o službu v  sešitu zájemců o službu:

Jméno a příjmení  zájemce o službu       - z důvodu identifikace

Rok narození zájemce o službu   - z důvodu identifikace a zjištění, zda patří do cílové skupiny

Bydliště zájemce o službu (název obce, nebo města)  - z důvodu identifikace a zjištění adresy místa, kde bude probíhat sociální šetření

Telefonní číslo zájemce o službu, nebo telefonní číslo pečující osoby – pro komunikaci, domluvení se a upřesnění místa a času sociálního šetření, návštěvy Stacionáře sv. Františka.

Do sešitu zájemců o službu nahlíží a vpisuje sociální pracovnice. Jedná se o evidenci osob, které požádali o poskytynutí sociální služby Farní charity Rychnov nad Kněžnou. Zájemci o službu jsou o této evidenci informováni.

Osobní údaje  zájemce o službu v tiskopise Dotazník zájemce o službu:  

Jedná se o tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení zájemce o službu       - z důvodu identifikace

Rok narození zájemce o službu   - z důvodu identifikace

Bydliště zájemce o službu (název obce, nebo města)  - z důvodu identifikace

Telefonní číslo zájemce o službu, nebo telefonní číslo pečující osoby – kontakt na osobu, které si uživatel, nebo zákonný zástupce, přeje sdělovat informace (zpravidla se jedná o pečující osobu) - pro nezbytnou komunikaci, např. pro informování o provozních změnách, pro zajišťování např. příjezdu, odjezdu, zajištění dopravy, doprovodu, apod.)

Stupeň závislosti  - u všech poskytovaných služeb pro potřeby statistik MPSV, dále z důvodu správného účtování služeb Týdenního stacionáře: Uživatel Týdenního stacionáře je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku.

Rodinný stav, dietní opatření, fyzické a mentální schopnosti, vyznání (víra), předchozí zaměstnání, zájmy - osobní údaje, které uživatel sdělil a přál si je zaznamenat do dotazníku, nebo je tam sám vepsal

Dotazník zájemce o službu slouží jako pomůcka k následnému sepsání Individuálního plánu. Dotazník vyplňuje sociální pracovnice společně se zájemcem, nebo zájemce společně s pečující osobou, nebo zájemce sám. Dotazník zájemce o službu odevzdává sociální pracovnici těsně před sepsáním smlouvy o poskytnutí soc. služby.

Jaké osobní údaje uživatele služeb jsou zpracovávány? 

Jméno, příjmení   - z důvodu identifikace

Datum narození    - z důvodu identifikace

Adresa trvalého bydliště   - z důvodu identifikace

Jméno, příjmení zákonného zástupce – v případě omezení svéprávnosti uživatele

Stupeň závislosti  - u všech poskytovaných služeb pro potřeby statistik MPSV, dále z důvodu správného účtování služeb Týdenního stacionáře: Uživatel Týdenního stacionáře je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku.

Rodinný stav, dietní opatření, fyzické a mentální schopnosti, vyznání (víra), předchozí zaměstnání, zájmy -  údaje, které uživatel sdělil a přál si je zaznamenat do Dotazníku a Individuálního plánu. Tyto údaje souvisí s přáním uživatele, jsou vodítkem při sjednávání úkonů a  při nabídce aktivizačních činností.

Fotografie uživatelů - pouze v případě souhlasu uživatele, nebo zákonného zástupce ( na webových stránkách jsou za účelem informování, zpravodajství, umístěné fotografie uživatelů z akcí, které byly určené pro veřejnost, např. z výstav, z festivalů), souhlas je vždy možné odvolat

Rodné číslo a zdravotní pojišťovna uživatele     - z důvodu identifikace pro zdravotní pojišťovnu a vykazování zdravotních výkonů (přístup k těmto dvěma údajům mají pouze všeobecné sestry)

Zaměstnanci Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou poučeni o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a jsou zavázáni k  zachovávání mlčenlivosti  v souvislosti s výkonem práce. Porušením tohoto závazku není sdělení těchto skutečností orgánům veřejné moci, které je zaměstnanci uloženo předpisy vnitrostátního nebo evropského práva. 

 

 
 
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229