Zpracovávané osobní údaje

Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby.  Po rozkliknutí nadpisu se dozvíte, jaké konkrétní osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb jsou zpracovávány  a pro jaké účely.

Od 25. května 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Tato pravidla jsou od 25. května 2018 jednotně platná ve všech státech EU. Zároveň s Obecným nařízením GDPR (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zůstává v platnosti právní úprava ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zájemců o poskytnutí sociální služby jsou ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou zpracovávány? 

Osobní údaje  zájemce o službu v  sešitu zájemců o službu:

Jméno a příjmení  zájemce o službu       - z důvodu identifikace

Rok narození zájemce o službu   - z důvodu identifikace a zjištění, zda patří do cílové skupiny

Bydliště zájemce o službu (název obce, nebo města)  - z důvodu identifikace a zjištění adresy místa, kde bude probíhat sociální šetření

Telefonní číslo zájemce o službu, nebo telefonní číslo pečující osoby – pro komunikaci, domluvení se a upřesnění místa a času sociálního šetření, návštěvy Stacionáře sv. Františka.

Do sešitu zájemců o službu nahlíží a vpisuje sociální pracovnice. Jedná se o evidenci osob, které požádali o poskytynutí sociální služby Farní charity Rychnov nad Kněžnou. Zájemci o službu jsou o této evidenci informováni.

Osobní údaje  zájemce o službu v tiskopise Dotazník zájemce o službu:  

Jedná se o tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení zájemce o službu       - z důvodu identifikace

Rok narození zájemce o službu   - z důvodu identifikace

Bydliště zájemce o službu (název obce, nebo města)  - z důvodu identifikace

Telefonní číslo zájemce o službu, nebo telefonní číslo pečující osoby – kontakt na osobu, které si uživatel, nebo zákonný zástupce, přeje sdělovat informace (zpravidla se jedná o pečující osobu) - pro nezbytnou komunikaci, např. pro informování o provozních změnách, pro zajišťování např. příjezdu, odjezdu, zajištění dopravy, doprovodu, apod.)

Stupeň závislosti  - u všech poskytovaných služeb pro potřeby statistik MPSV, dále z důvodu správného účtování služeb Týdenního stacionáře: Uživatel Týdenního stacionáře je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku.

Rodinný stav, dietní opatření, fyzické a mentální schopnosti, vyznání (víra), předchozí zaměstnání, zájmy - osobní údaje, které uživatel sdělil a přál si je zaznamenat do dotazníku, nebo je tam sám vepsal

Dotazník zájemce o službu slouží jako pomůcka k následnému sepsání Individuálního plánu. Dotazník vyplňuje sociální pracovnice společně se zájemcem, nebo zájemce společně s pečující osobou, nebo zájemce sám. Dotazník zájemce o službu odevzdává sociální pracovnici těsně před sepsáním smlouvy o poskytnutí soc. služby.

Jaké osobní údaje uživatele služeb jsou zpracovávány? 

Jméno, příjmení   - z důvodu identifikace

Datum narození    - z důvodu identifikace

Adresa trvalého bydliště   - z důvodu identifikace

Jméno, příjmení zákonného zástupce – v případě omezení svéprávnosti uživatele

Stupeň závislosti  - u všech poskytovaných služeb pro potřeby statistik MPSV, dále z důvodu správného účtování služeb Týdenního stacionáře: Uživatel Týdenního stacionáře je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku.

Rodinný stav, dietní opatření, fyzické a mentální schopnosti, vyznání (víra), předchozí zaměstnání, zájmy -  údaje, které uživatel sdělil a přál si je zaznamenat do Dotazníku a Individuálního plánu. Tyto údaje souvisí s přáním uživatele, jsou vodítkem při sjednávání úkonů a  při nabídce aktivizačních činností.

Fotografie uživatelů - pouze v případě souhlasu uživatele, nebo zákonného zástupce ( na webových stránkách jsou za účelem informování, zpravodajství, umístěné fotografie uživatelů z akcí, které byly určené pro veřejnost, např. z výstav, z festivalů)

Rodné číslo a zdravotní pojišťovna uživatele     - z důvodu identifikace pro zdarvotní pojišťovnu a vykazování zdravotních výkonů (přístup k těmto dvěma údajům mají pouze všeobecné sestry)

Zaměstnanci Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou poučeni o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a jsou zavázáni k  zachovávání mlčenlivosti  v souvislosti s výkonem práce. Porušením tohoto závazku není sdělení těchto skutečností orgánům veřejné moci, které je zaměstnanci uloženo předpisy vnitrostátního nebo evropského práva. 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229